Hizmet Sözleşmesi

HİZMET SÖZLEŞMESİ


1.TARAFLAR
Atatürk Bulvarı ……………………………. Çankaya/Ankara adresinde oturan ve faaliyette bulunan Çevrim Tercüme Eğitim Vize Danışmanlık İç Ve Dış Ticaret Limited Şti. (Bundan sonra “ÇEVRİM TERCÜME” olarak anılacaktır.) ve ………………………………………………………………… oturan ve faaliyette bulunan ………………………………………………………………. Lmt. Şti. (Bundan sonra “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) birlikte tarafları oluşturur. Tarafların iş bu adresleri tebligt adresi olarak kabul edilmiştir.
2.KONU
İşbu sözleşmenin konusu, taraflar arasında imzalanan sözleşme şartlarına uygun olarak işin yapılması, Çevrim Tercüme ve Müşteri arasındaki hak ve yükümlülükleri, süre, fiyat, mücbir sebep, sözleşmenin feshi ve sona ermesi koşullarının düzenlenmesidir.
3.MÜŞTERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1. Tercümesi yapılan işin içeriği ve doğruluğu, kanuna, ahlaka, kamu düzeni ve kamu sağlığına aykırı olması veya konusu suç teşkil eden bir durum olması, 3.kişilerin hak ihlallerinden doğan hukuki ve cezai sorumluluğu müşteriye aittir. Çevrim Tercüme işin tercüme aşamasında bu tür bir durumla karşılaşması nedeniyle işi her aşamada reddedebileceğini, yükümlülük altına girmeyeceğini ve bu nedenle müşterinin bir talebi olmayacağı taraflarca iş bu sözleşmeyle hüküm altına alınmıştır. Çevrim Tercüme’nin tercüme için verilen işin içeriğini ve yasalara uygunluğunu kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda çalışma durdurulur ve yasal işlemler için ilgili makamlara durum bildirilir.
3.2. Yapılacak tercüme işine ilişkin olarak işi hızlandırmak için taraflar arasında yapılacak e-mail, internet,faks, dijital ortamda yapılan bildirimlerin geçerli olduğunu kabul eder. Taraflar arasında ihtilaf çıkması durumunda bu bildirimler delil niteliğindedir.
3.3. Tercümesi yapılacak işe ilişkin Çevrim Tercüme veya tercümanın konu hakkında açıklayıcı bilgiye ,belgeye veya kaynağa ihtiyaç duyması durumunda talep halinde müşteri bu talepleri yerine getirmekle yükümlüdür.
3.4. Müşteri tercüme edilecek işi zamanında Çevrim Tercüme’ye teslim etmekle yükümlüdür. Çevrim Tercüme’nin işin özelliğine, ağırlığına, yoğunluğuna, konusu ve kapsamına göre vereceği işin yapım süresine müşteri uymakla yükümlüdür. İşin niteliği ve aciliyetine göre taraflar karşılıklı mutabakata vararak tercüme süresini uzatabilir veya kısaltabilirler.
3.5. Müşteri tercüme edilecek işin (bedelinin tamamını iş başlangıcında) ödemekle yükümlüdür. Taraflar farklı tarihlerde (işin başlangıcı veya sonunda vb.) ödemeyi uzlaşarak kararlaştırabilirler.
3.6. Müşteri Çevrim Tercüme’ye vereceği işe ilişkin doğru bilgi vermekle yükümlüdür.
4. ÇEVRİM TERCÜME’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1. Çevrim Tercüme iş bu sözleşme koşullarında tercüme edilecek işi müşterinin talep ettiği dillere en uygun, en doğru şekilde ve belirlenen sürede çeviriyi yapmak veya yaptırtmakla yükümlüdür. Çevirisi yapılacak metin müşteri tarafından anlam bozukluğunun tespiti veya tercümenin anlaşılamaması durumunda Çevrim Tercüme ücretsiz olarak revize yapar ve müşteriye teslim eder.
4.2.Çevrim Tercüme her türlü imkanı kullanarak elinden gelen gayreti göstererek en doğru tercümeyi yapacak veya yaptıracaktır. Çevrim Tercüme’nin ihmal, kusur veya kastından kaynaklanmayan 3. kişilerden kaynaklı sebeplerin varlığı nedeniyle tercüme işi yerine getirilemezse bundan dolayı taraflar sorumlu tutulamaz. Bu durum kötüye kullanılmamalıdır.
4.3.Müşteri yanlış bilgi vermesi veya hatalı tercüme göndermesi durumunda Çevrim Tercüme sorumlu tutulamaz ve yapılan işin bedeli müşteri tarafından ödenir.
4.4.Tercüme edilen veya ettirilen metnin kullanılması, yayınlanması, basılması veya buna dayanarak yapılan iş ve işlemlerden Çevrim Tercüme sorumlu olmaz.
5. TERCÜME İŞİNİN YAPILMASI VE SÜRECİ
5.1. Müşteri yapılacak tercüme işinin konu, kapsam, özelliği, işin aciliyeti ve tahmini kaç günde yapılması gerektiğini, miktarını (kaç karakter veya sayfa) olduğunu e-mail, faks,internet ve her türlü iletişim araçlarıyla Çevrim Tercüme’ye bildirir.
5.2. Çevrim Tercüme, müşterinin e-posta, faks veya telefon ile talimatını aldığında; işin miktarı, fiyatı, tamamlanma süresi, teslim tarihini gerekli çalışmayı yaptıktan sonra gönderilecek yazılı teyitle fiyatı, teslim süresi ve tarihini müşteriye bildirir. Müşteri, teklife yazılı onay verdikten sonra Çevrim Tercüme tercüme işini istediği tercümana yaptırmakta serbesttir.
5.3. Çevrim Tercüme işi en iyi şekilde ve en doğru olarak tamamlayarak bitirir ve müşteriye teslim eder. Müşteri tercüme işi tamamlandığında kararlaştırılan tarihlerde ödemeyi yapar.
5.4. Tercümede meydana gelen hatalar, yanlış anlamalar ve düzeltemeler ücretsiz olarak Çevrim Tercüme tarafından yaptırılarak müşteriye zamanında ve eksiksiz olarak teslim edilir.
5.5.Yeminli tercüme işinde Çevrim Tercüme yeminli tercüman kullanır ve bu konuda yapılan tüm masraflar dahil işin bedeli önceden belirlenen fiyat üzerinden müşteri tarafından Çevrim Tercümeye ödenir. Müşteri, Noter Tasdiki istediğinde Noter masrafı müşteriye aittir. Noter, harç vb. masraflar tercüme fiyatına dahil değildir. Noter, harç vb. müşteriye aittir.
5.6.Yapılan tercüme işlerinde Çevrim Tercüme tercüme işini yapan tercümanla da ayrı bir sözleşme yapar ve sözleşme müşteri talep etmesi halinde kendisine verilir. Yapılan tercüme işinde kullanılan ifade ve kelimelerden işi yapan tercüman bizzat sorumludur. Çevrim Tercüme, tercümeyi yapan tercümanı gerekli dikkat ve özen göstererek kontrol eder. Aksaklık çıkması durumunda takip eder ve düzeltir veya düzelttirir.
5.7.Taraflar iş bu sözleşmedeki hükümleri karşılıklı olarak anlaşarak değiştirebilirler. Taraflar sözleşme koşullarını tek taraflı olarak değiştiremez. Bunun için taraflar önceden sözleşmede yapmak istediği değişiklikleri karşı tarafa bildirir. Karşı tarafın kabul etmesi durumunda yapılan değişiklikler de dikkate alınarak tercüme işinin yapılmasına devam olunur. Taraflar değişiklikleri kabul etmezse eski hükümler çerçevesinde iş tamamlanır veya sona erdirilir. Sona erdirilme durumunda karşılıklı mutabakat varsa o ana kadarki yapılan tercüme işinin bedeli ödenir. Mutabakat yoksa sözleşme çerçevesinde ve Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre hareket edilir. Fesih durumunda tarafların birbirine karşı dava hakları saklıdır.
5.8. Müşteri kararlaştırılan tercüme işinin bedelini zamanında ödemediği taktirde Çevrim Tercüme ihtara gerek kalmaksızın işi durdurabilir. Yapılan görüşmelerde bir sonuç alamazsa sözleşmeyi feshedebilir. O ana kadar yaptığı işin bedelini talep eder. Ödemezse dava ve tazminat hakkını saklı tutar. Ödenen bedel geri istenemez.
5.9. Taraflar iş bu sözleşmede sahip oldukları haklarını kullanmamaları bu haklarından vageçtiği anlamına gelmez.
5.10.İşbu Sözleşme kapsamında Çevrim Tercüme aldığı tercüme işini kendi elemanlarına yaptırabileceği gibi anlaşacağı 3.kişilere de yaptırabilir. Müşteri bu durumu iş bu sözleşmeyi imzaladığı tarihte kabul etmiş olur. Müşteri iş bu sözleşme koşullarında Çevrim Tercüme’ye yaptırdığı tercüme işini aynı anda veya daha sonra başka bir firmaya vermesi durumunda da bu sözleşme yükümlülükleri kendisini bağlar. Müşterinin tercüme işini Çevrim Tercüme dışında başka bir firmaya işi vermesinden veya yapılan bu tercüme nedeniyle ortaya çıkan aksaklıklar veya sorumluluklardan Çevrim Tercüme sorumlu değildir. Bunun için taraflar yapılan tercüme işi için verdikleri ve aldıkları belge, metin vb. imzalı ve onaylı olarak teslim edilip teslim alınacaktır. E-mail, faks, mesaj, dijital ortamda belgeler verilse bile işin tamamlanma aşamasında yapılan iş ıslak veya elektronik imza ile teslim edilir.
5.11. Yapılan tercüme işinde veya belge tesliminde hata, ihmal, kusur vb. ortaya çıkması durumunda iddia eden iddiasını ispatla yükümlüdür. Bu nedenle taraflar yaptıkları iş ve işlemleri belgeye dayandırarak yaparlar.
5.12. Taraflar uyuşmazlıklarda kendilerinin defter kayıt ve belgelerinin, bilgisayar kayıtları ile mevcut olması durumunda elindeki telefon kayıtlarının, e-posta, faks sistemiyle gönderilen talimat örneklerinin kesin delil teşkil edeceğini kabul ve beyan eder.
6.MÜCBİR SEBEPLER
6.1.Sel, su baskını, deprem, çığ, yangın, genel grev ve lokavt, savaş ve seferberlik, yüksek yoğunluklu ve uzun süreli silahlı çatışmalar, halk ayaklanması, fiili ve hukuki imkansızlık durumları, Borçlar Kanununda bahsedilen diğer sebepler mücbir sebep olarak kabul edilmiştir.
6.2. Mücbir sebep durumunun varlığında taraflar en geç 20 gün içinde bu durumu karşı tarafa yazılı olarak bildirir.
6.3. Taraflar, mücbir sebebin varlığı durumunda gecikme nedeniyle sözleşmeyi feshetme ve/veya sözleşmenin uygulanmaması yada gecikmesi nedeniyle uğradıkları zararları birbirinden talep etme hakkına sahip değildir. Zorunlu nedenlerin sona ermesinden sonra sözleşmenin uygulanmasına devam etmeleri karşılıklı mutabakatlarıyla mümkündür. Bu durum tarafların karşılıklı iyi niyet kuralları çerçevesinde değerlendirerek karar verirler. Sözleşme mücbir sebep nedeniyle uygulanamaz hale gelirse sözleşme kendiliğinden sona erer.
7.HİZMET BEDELİ VE ÖDEME
7.1.Çevrim Tercüme her tercüme işi talebi için yazılı bir teklif hazırlayıp elden, kargo, e-posta yada faks yolu ile müşteriye ulaştıracak ve müşteriden e-posta yada faks yolu ile alacağı yazılı onay sonrası çeviriyi başlatacaktır.
7.2. Tercüme edilecek işin okunaksızlık, anlam bozukluğu veya eksikliklerinin aşırı derecede fazla olması, uzman bir kişiye, bir yazılım programına vb. ihtiyaç duyulması halinde Çevrim Tercüme bu durumlardan müşteriyi haberdar edecek ve ilgili fiyat teklifini müşterinin onayına sunacaktır.
7.3. Müşteri, ‘Teklif Dosyası’nda aksi belirtilmediği takdirde, Çevrim Tercüme’ye yaptırdığı çevirilerin bedelinin işin başlangıcında Çevrim Tercümenin bildireceği banka hesabına en geç bir gün içinde yatırır veya elden verir. Yapılan işin faturası kesildiğinde KDV bu fiyata dahil olmayıp ayrıca müşteriden tahsil edilir .Yapılan her türlü tercüme işinde noter masrafı, vergi, harç vb masraflar müşteriye aittir. Taraflar karşılıklı uzlaşarak ödeme şeklini ve tarihlerini kendileri ayrıca belirleyebilirler.
7.4. İşbu sözleşme bir yıllık süreyle imzalanması durumunda Ek-1’de geçen fiyatlar sözleşme süresince değişmeyecektir. Bu sürede kampanya dönemlerinde yapılacak indirimlerden müşteri faydalanacaktır.
8.SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ VE SÜRESİ
8.1. Müşteri, talep ettiği tercüme işini Çevrim Tercüme’ye elden, kargo, e-posta veya faks yoluyla ulaştırdığında ve Çevrim Tercüme’nin fiyat teklifi müşteriye ulaştığında ve bu fiyatı kabul ettiği anda iş bu sözleşme hükümleri kurulmuş olur. Bunun için tarafların birbirine gönderdiği bu metinler ve sözleşme daha sonra imza altına alınır. Taraflar birbirine icap ve kabulde bulundukları belge ve dokümanlarda yer alan hususlar dışında birbirlerinden başkaca tek taraflı bir talepleri olamaz.
8.2.İşbu sözleşme, tarafların mutabık kaldıkları tercüme ve dokuman işi için geçerlidir. Yeni bir iş için ayrıca taraflar mutabık kalmaları durumunda verilen fiyat teklifinin kabul edilmesi durumunda iş bu sözleşme çerçevesinde tercüme işi yerine getirilebilir. İş bu sözleşme süresi bir yıl olup tarafların mutabık kalmaları durumunda izleyen yıllarda da yenilenebilir. Ancak her iş için yeni bir fiyat teklifi verilir ve müşteri bu teklifi kabul etmesi durumunda sözleşme koşulları kabul edilmiş olur.
8.3.Müşteri, Çevrim Tercüme tarafından kendisine gönderilecek fiyat teklifini onayladığı tarih ve saatte yürürlüğe girer. Bu onay en hızlı iletişim aracıyla Çevrim Tercüme’ye ulaşması gerekir.
9.SÖZLESME DEĞİŞİKLİĞİ
9.1. Çevrim Tercüme……………………………. adresinde yayınlayacağı işbu Sözleşme üzerinde her türlü tadil, ilave yapma, vb. haklarını saklı tutar. İş bu sözleşme üzerinde her türlü telif hakkı Çevrim Tercüme’ye aittir.
9.2. Tarafların kabul ettiği ve imzaladığı iş bu sözleşme üzerinde daha sonradan yapacakları değişiklikleri karşılıklı mutabakatla yazılı olarak yaparlar. Tek taraflı değişikler tarafları bağlamaz.
10. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESİH HAKKI
10.1. Taraflardan birinin işbu Sözleşme konusu sorumluluk ve yükümlülüklerini ihlal ettiği ve/veya gereği gibi yerine getirmediğinin tespiti halinde derhal karşı tarafa bildirir. Karşı taraf yükümlülüklerini yerine getirmemeye devam etmesi durumunda ayrıca bir bildirime gerek kalmaksızın iş bu sözleşme kendiliğinden sona erer. Taraflar karşılıklı iyi niyet ve dürüstlük kuralı çerçevesinde işin en iyi şekilde yapılması, fiyatın ödenmesi ve sözleşmenin devam ettirilmesinin esas olduğu bilincinde hareket edeceklerini kabul ederler.
10.2. Taraflardan birinin konkordato ilan etmesi, tasfiye edilmesi veya kendisi aleyhine veya kendisi tarafından iflas veya tasfiye işlemlerinin başlatılması veya yeniden yapılanması, tasfiye memuru tayin edilmesi halinde sözleşme sona erer.
11.TARAFLARIN TEBLİGAT ADRESİ
Tarafların birbirine bildirdiği adreslerin kanuni ikametgah olarak kabul ettiğini beyan eder. Sözleşme akdinden sonraki adres değişikliklerini taraflar birbirine derhal bildireceğini, bildirmediği takdirde, eski adrese yapılacak her türlü tebligatı kendilerine yapılmış sayılacağını kabul eder. İşbu sözleşme nedeniyle tarafların e-posta, faks, elektronik imza kullanarak birbirlerine yapacakları her türlü bildirim aynen geçerli olup, bu bilgi ve belgelerin gönderici tarafından yollanmasından bir gün sonra karşı tarafa ulaştığı kabul edilecektir. Karşı tarafın elinde olmayan mücbir sebeplerden kaynaklı durumlarda mücbir sebebin ortadan kalktığı anı izleyen bir gün içinde ulaştığı kabul edilecektir. Taraflar, bu husustaki her türlü itirazlardan peşinen feragat ederler.
12.İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ
12.1. İşbu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler uygulanacak olup, bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde ise; ilgili mevzuat (TBK,TTK,TMK vb) hükümleri uygulanır. Taraflar işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının H.U.M.K. 287. maddesi anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Delil Sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirtilen kayıtlarının usulüne uygun tutulduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
12.2. Taraflar iş bu sözleşmeden kaynaklı uyuşmazlıklarda öncelikle sulhen sorunları çözmeye çalışacaktır. Sulh görüşmelerinde başarılı olunamazsa mahkemeye başvurulacaktır.
12.3.Taraflar bu sözleşmeden doğacak her türlü anlaşmazlıklarda Ankara Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını kabul ederler.
13.GİZLİLİK
Taraflar, kendilerine iletilen özel bilgileri (özel bilgi; tarafların ve/veya sözlü elektronik formatta birbirlerine ilettiği her türlü ürün, teknoloji, prosedür, program, finansal bilgi ve hedefler, veri, teknik bilgi, tasarım, yazılım, müşteri listesi ve benzeri belgeleri içerir) hiçbir şekilde başka amaçla kullanmayacak, dağıtmayacak, üçüncü kişilere aktarmayacaktır. Özel bilgiler taraflarca gizli tutulacak ve bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek üzere her türlü güvenlik önlemlerini alacaktır. Çevrim Tercüme iş yapılması nedeniyle işbu sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için bu bilgi ve belgeleri üçüncü şahıslara vermek durumunda olması halinde bu eylemi bu maddeye aykırılık olarak telakki edilmeyecektir. İşbu sözleşmenin feshi halinde dahi bu madde yürürlükte kalacaktır. Taraflar işbu sözleşmeyi, müşterinin gönderilecek fiyat teklifini onaylaması halinde, mutabık kalınarak, kendi serbest iradeleri ile kabul ettiklerini ve sözleşmenin şartlarına aykırılık halinin akde muhalefet oluşturacağını beyan ve kabul ederler.

İş bu sözleşme tarafların karşılıklı özgür iradeleriyle iki suret imzalamış olup 12 madde ve 5 sahifeden ibarettir.